Menü Bezárás

Felhívás önkormányzati telek értékesítésével kapcsolatban

FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL


Rábatamási Község Önkormányzata felhívást tesz közzé a

Rábatamási belterületi ingatlanok

értékesítésére.


A tulajdonos megnevezése: Rábatamási Község Önkormányzata (9322 Rábatamási, Szent I. u. 42.)


A felhívás tárgya: Rábatamási belterület ingatlanok értékesítése


1. ingatlan adatai


címe: Rábatamási belterület 778/3 hrsz.

alapterülete: 765 m2

forgalmi értéke: 3.978.000,- Ft (5.200,- Ft/m2)

művelési ága: beépítetlen terület

közművesítettsége: az ivóvíz és a szennyvíz telekhatáron belül 2. ingatlan adatai


címe: Rábatamási belterület 778/8 hrsz.

alapterülete: 767 m2

forgalmi értéke: 3.988.400,- Ft (5.200,- Ft/m2)

művelési ága: beépítetlen terület

közművesítettsége: az ivóvíz és a szennyvíz telekhatáron belül 


3. ingatlan adatai


címe: Rábatamási belterület 778/9 hrsz.

alapterülete: 765 m2

forgalmi értéke: 3.978.000,- Ft (5.200,- Ft/m2)

művelési ága: beépítetlen terület

közművesítettsége: az ivóvíz és a szennyvíz telekhatáron belül 


Az adott ingatlant a tulajdonos Önkormányzat annak kívánja értékesíteni, aki vállalja az alábbi feltételeket:

 • A vételárat a vevőnek egy összegben kell az adásvételi szerződés aláírását követő legkésőbb 15 napon belül megfizetnie. 
 • 4 éven belüli beépítési kötelezettség, ami a birtokbaadás időpontjával kezdődik.
 • A beépítési kötelezettség teljesítésére további biztosítékként visszavásárlási jog kikötése 5 éves időtartamra a szerződés megkötésekor, amely csak és kizárólag a beépítésre adott 4 éves határidő eredménytelen elteltét követően, az eladó egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható.
 • Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jog biztosítására az adásvételi szerződésben elidegenítési tilalom kikötésére is sor kerül.
 • Amennyiben a vevő a beépítési kötelezettségét a 4 éves határidőn belül nem teljesíti és megnyílik a visszavásárlási jog, az önkormányzat csak felépítmény nélküli telket vásárol vissza. A visszavásárlási ár megegyezik az eredeti vételárral.
 • Amennyiben a telken már felépítmény van a vevő a telek alapterülete alapján bruttó 5.200,- Ft/m2 összeg megfizetésére vállal kötelezettséget.
 • Az adásvételi szerződés és a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.


Az ajánlat tartalmazza

– Az ingatlan adatait

– Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:

magánszemély esetén a magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, e-mail címét és telefonszámát,

jogi személy esetén a szervezet megnevezését, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, székhelyét, adószámát, bankszámla számát, képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének/tisztségviselőinek megnevezését, továbbá e-mail címét és telefonszámát.

– Az ajánlattévő nyilatkozatát az ingatlan vételárának megfizetésére (összegszerűen szükséges feltüntetni az ajánlattételi felhívás szerint)

– Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket elfogadja. 


Az ajánlathoz szükséges csatolni:

 • gazdasági társaság esetén az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya
 • magánszemély esetén nyilatkozatát, hogy személyes adatait az elbírálás során és azzal összefüggésben a döntéshozó megismerheti és kezelheti


Az ajánlat benyújtásának módja:

Zárt borítékban, melyre kérjük ráírni: “ Rábatamási …… hrsz. (az ajánlattal érintett ingatlan helyrajzi száma) alatti ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat”

 • személyesen Rábatamási, Szent I. u. 42.
 • postai úton Rábatamási Község Önkormányzata 9322 Rábatamási, Szent I. u. 42. szám alatti címére


Az ajánlat bontásának helye: Rábatamási, Szent I. u. 42.


Az ajánlat beérkezésének határideje: 2023. augusztus 31.


Azonos értékű és tartalmú ajánlatok esetén versenytárgyalásra kerül sor.


Az ajánlat elbírálásának határideje: az ajánlattételi határidőt követő testületi-ülés


Jelen felhívás nem minősül ajánlatnak, elírásért felelősséget nem vállalunk.


A felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kovács Attila polgármester ad ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon (+36 96 282 335).